Privātuma politika

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Pircēju sniegtie personas dati tiek apstrādāti, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citu ES un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēju personas datus, Pārdevējs izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes. Mūsu darbība tīmeklī notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arī attiecīgiem Eiropas Savienības tiesību aktiem. 

PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

www.vannustudija.lv apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem: līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi; normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu; saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu; likumīgās interesēs - lai realizētu no www.vannustudija.lv un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas vannustudija.lv likumīgās intereses.

www.vannustudija.lv likumīgās intereses ir: veikt komercdarbību; pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas; nodrošināt līguma saistību izpildi; saglabāt Klientu preču un pakalpojumu pasūtījumus, kā arī piezīmes par tiem (piemēram mutiskas vai rakstiskas); analizēt www.vannustudija.lv mājaslapas darbību; administrēt www.vannustudija.lv Klienta kontu; nosūtīt ziņojumus par pieteikuma un pirkuma līgumu izpildes gaitu; novērst krāpniecību; administrēt pirkumus, maksājumus un pasūtījumus.

PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI

www.vannustudija.lv apstrādā personas datus šādiem nolūkiem: klienta identificēšanai; līguma sagatavošanai un noslēgšanai; preču piegādei un pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei); klientu apkalpošanai; iebildumu izskatīšanai un apstrādei; norēķinu administrēšanai; mājas lapas darbības uzlabošanai.

PERSONAS DATU APSTRĀDE

Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai www.vannustudija.lv var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, piemēram, preču piegāde un tamlīdzīgi. Izpildot šos uzdevumus, www.vannustudija.lv sadarbības partneri apstrādā Klienta personas datus un ir uzskatāmi par www.vannustudija.lv datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un www.vannustudija.lv ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

www.vannustudija.lv sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar noslēgto Datu apstrādes līgumu un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei www.vannustudija.lv uzdevumā.

www.vannustudija.lv neizpauž trešajām personām Klienta personas datus izņemot šādus gadījumus: ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros (piemēram preču piegāde); ja Klients ir devis skaidru un nepārprotamu piekrišanu; ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā; ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos www.vannustudija.lv likumīgo interešu aizsardzībai.

PERSONAS DATU GLABĀŠANAS NOTIEK TIK ILGI, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums; kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā www.vannustudija.lv vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses; kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt; kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM UN CITAS KLIENTA TIESĪBAS

Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Klientam viņa informācija ir apskatāma www.vannustudija.lv, ieejot sistēmā, savā kontā, kur Klients var pārliecināties par savu datu pareizumu un tos labot.

SAZIŅA AR KLIENTU UN KOMERCIĀLI PAZIŅOJUMI

www.vannustudija.lv veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi).

Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi www.vannustudija/lv veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, preču piegādes laiku saskaņošana, informācija par pirkumiem un rēķiniem u.c.).

www.vannustudija.lv interneta veikalā tiek izmantotas sīkdatnes.